Persondatapolitik

Ett av SACKit ApSs övergripande mål är att upprätthålla den högsta säkerhetsnivån för våra kunder, samarbetsparter och medarbetare - det gäller även när det gäller skydd av personuppgifter. SACKit ApS önskar att med denna politik, vill kartlägga klart och tydligt hur SACKit ApS hanterar dina personuppgifter.

1. Dataansvarig

SACKit ApS driver sackit.dk, sackit.no, sackit.se, sackit.nl, sackit.eu och sackitshop.de. Samt fröhandlare och B2B. SACKit ApS (härefter SACKit) är dataansvarig. SACKit’s kontaktupplysningar är:SACKit ApS 
Lyngvej 1 
9000 Aalborg 
Att.: Adm. Direktör Peter Terkelsen

SACKit utför all hantering av personlig data i överensstämmelse med gäldande lovgivning. SACKit är på nuvarande tidpunkt igång med at tillpassa relevanta processer och system i förbindelse med de nya EU-reglarna för behandling av personupplysningar (GDPR). SACKit säljer fysiska produkter. När du, beställer en eller flera produkter och vid köp avgiver du dina personupplysningar till SACKit, ger du samtidig ditt samtycke till att dina personupplysningar kan behandlas av SACKit. 

2. Hur insamlar SACKit personupplysningar?

SACKit insamlar personupplysningar på följande vis:

 • Når du väljer att köpa en eller flera av SACKits fysiska produkter.
 • Från personer som handlar istället för dig.
 • På B2B marknaden. Till exempel, i en försäljningssituation där erbjudanden begärs för en av SACKits tjänster och / eller ett samarbetsavtal begärs
 • Via browser cookies och web beacons.
 • Når du abonnerar på SACKits nyhetsbrev.
 • Fra sociale medier, reklam- och analytiker samt offentliga register.

Insamling av personupplysningar och behandling kommer alltid att överensstämma med lagen.

3. Vilka informationer insamlar SACKit?

SACKit insamlar bland annat följande personupplysningar:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, födelsedatum samt andra allmännelige personupplysningar.
 • Kreditkortupplysningar.
 • Köps historik
 • Feedback via fysiska som online baserad konkurrens
 • Feedback på sociala medier och andra digitale plattformar.
 • Browserinformationer.
 • Upplysningar om din verksamhet och relevanta kontaktpersoner.

Förutom att ta emot information från dig själv, kommer SACKit i vissa fall att komplettera vår information med exempelvis information från tredje part. tex. en samarbetspartner. I sådana fall är det den tredje partens uppgift att informera de involverande kunderna om SACKits villkor samt denna persondatapolitik. På samma sätt är det den tredje partens plikt att tillhandahålla det nödvändiga samtycke för registrering och behandling av ömtåliga upplysningar.

4. Online köp med kreditkort

SACKit använder Quickpay, i förbindelse med dina köp av varor och betalning med kreditkort. Såväl Quickpay som SACKit.dk er godkänt och certifierad av bankernas betalningssystem (www.pbs.dk). SACKit ApS använder en auktoriserad betalningsserver som krypterar all din kort information med SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Det betyder att du inte kan läsa dina informationer. Vid beställningar lagrar SACKit de upplysningar du upplyst upp till 5 månader, varefter upplysningarna raderas. Förutom utförseln av själva beställningen används informationen endast om du till exempel, hör av dig med frågor eller om där är fel i din beställning. 

5. Vad är föremålet med insamlingen?

SACKit insamlar uteslutande personupplysningar som är nödvändig för det syfte som beskrivs i de särskilda villkoren för de aktuella tjänsterna och i denna persondatapolitik. SACKits syfte att samla in personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

 • Behandling av dina köp av SACKits produkter.
 • Kontakt till dig innan, under eller efter ditt köp.
 • Förbättring och utveckling av SACKits servicetjänster.
 • Tillpassning av SACKits kommunikation och marknadsföring till dig.
 • Analyser av ditt användarbeteende och re-marketing.
 • Hantera Administration av ditt förhållande till SACKit.
 • Överensstämmelse med lagkrav.

6. Det juridiske grundlagen för behandlingen

Här under redogöres för de juridiske grundlag, vilket SACKit baserar bearbetningen av dina personupplysningar. SACKit kan till exempel bearbeta dina personupplysningar eftersom det är nödvändigt att uppfylla en avtal som du är part i. Det kan till exempel vara förenat med online-inköp. På samma sätt kan SACKit behandla dina personliga upplysningar för att kunna utföra vissa åtgärder och / eller förberedelser på din förfrågan före ingåendet av ett kontrakt. Bearbetningen kan också ske för att SACKit ska kunna utöva ett legitimt intresse, med mindre ditt intresse är före detta. Legitima intressen som SACKit utövar inkluderar statistik, kundundersökningar, intressebaserad marknadsföring och analys av allmänt användarbeteende, inklusive syftet att förbättra dina förmåner, din upplevelse och kvalitet hos SACKits tjänster

7. Dina rättigheter

Enligt personuppgiftsförordningen har du ett antal rättigheter. Rättigheterna är följande: • Du har rätt till att få insikt i vilka personupplysningar som SACKit behandlar om dig. • Du har rätt till att korrigera och uppdatera de personupplysningar, SACKit har registrerat om dig. • Du har rätt till att radera de personupplysningar SACKit har registrerat om dig. Önskar du att radera dina personupplysningar, raderar SACKit all information som SACKit, enligt lagen kräver som ska lagras. • Är behandlingen av personupplysningarna baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla samtycket, vilket innebär att behandlingen upphör, om inte SACKit är skyldig att behandla personupplysningar enligt lag. Tillgång kan dock vara begränsad för skyddet av andras privatliv, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan, på skriftlig begäran till SACKit, antingen få en kopia av din personupplysningar, uppdatera din personupplysningar, göra invändningar eller begära att du raderar din personupplysningar. Förfrågan måste vara undertecknad av dig och inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och eventuellt ditt beställningsnummer. Du kan också kontakta SACKit om du tror att dina personupplysningar behandlas i strid med lagen eller andra lagliga skyldigheter. Förfrågan skickas till: SACKit ApS 
Lyngvej 1 
9000 Aalborg 
Att.: Adm. Direktör Peter Rasmussen SACKit vill inför 1 månad efter vi taget emot din begäran om utskrift skicka detta till din e-mail. På begäran om rättelser och / eller radering av dina personupplysningar, undersöker SACKit om villkoren är uppfyllda och i så fall gör ändringar eller raderingar så snart som möjligt. SACKit kan avslå ansökningar som orimligt upprepas, kräver oproportionerligt tekniskt ingripande (till exempel att utveckla ett nytt system eller ändra en befintlig praxis), som påverkar skyddet av andras personupplysningar eller i situationer där den önskade åtgärden måste anses vara extremt komplicerat (till exempel begäran om information som endast är tillgängliga som säkerhetskopior).

8. Om du ansöker om en anställning hos SACKit

Når du söker en ställning hos SACKit behandlas de upplysningar, som du har givet SACKit i förbindelse med din ansökning. Det vill typisk handla om allmänne personupplysningar såsom namn, adress, telefonnummer och e-mailadress, upplysningar om utbildnings bakgrund samt uppplysningar om nuvarande och tidigare sysselsättning. SACKit använder upplysningar till att bedöma om SACKit vill erbjuda dig en anställning, samt att kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen. Dine upplysningar bevaras bland SACKits säkra server med begränsad tillgång. SACKit har startat processen omkring databehandlingsavtal med alla berörda IT-leverantörer i enlighet med de nya EU-reglerna för databehandling (GDPR). Det är relevante ledare, HR-avdelningen och IT-administratorer, som har med personlige passwords har tillgång till upplysningarna. Om du bliver anställd hos SACKit sparas dina upplysningar i överensstämmelse med SACKits persondatapolitik för medarbetare, som du finner på SACKits säkra server. Ansökningar från kandidater, som inte anställs, bevaras som huvudregel i 6 månader efter avslaget är givet. SACKit  hämtar samtycke från ansöker till att bevara ansökningen. SACKit kan i vissa fall ge dina personupplysningar vidare, om detta krävs enligt lagen, en domstolsbeslut eller tillämplig lag. SACKit skyddar dina personupplysningar enligt de beskrivna åtgärderna i punkt 7 i denna person datapolitik. Om du önskar tillgång till de upplysningar som SACKit behandlar om dig, antingen i samband med uppdatering av dina upplysningar eller för att du vill att SACKit raderar dina upplysningar, kontakta SACKits HR-avdelning via e-mail: pr@sackit.dk eller på telefon 0045-6914 9300. Du kan alltid invända mot ytterligare upplysningar om dig.

9. Lagringssäkerhet och delning av dina personupplysningar

SACKit skyddar dina personupplysningar och har vedtaget interna regler om informationssäkerhet , som innehåller instruktioner och åtgärder, som skyddar dina personupplysningar, mot att obehörigt avslöjande och i mot att obehöriga får tillgång eller kunskap till dem. SACKit har fastlagt procedurer för tilldelning av tillgångsrättigheter till de anställda som hanterar känsliga personuppgifter och data som avslöjar information om personliga intressen och vanor. SACKit kontrollerar deras tillgång genom logning och övervakning. För att undgå förlust av data företar SACKit ständigt en  säkerhetskopiering av våra dataset. I händelse av säkerhetsbrott som medför stor risk för diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av rykte eller annan väsentlig nackdel, meddelar SACKit dig om säkerhetsbrottet så snart som möjligt. SACKits säkerhetsprocedurer revideras jämnt utifrån den nyaste teknologiske utveckling. Förutom SACKits interna system använder SACKit externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar mm. SACKit har påbörjat processen om att ingå databehandlingsavtal med alla relevanta leverantörer i enlighet med de nya EU-reglerna för behandling av personupplysningar (GDPR). Detta garanterar en hög säkerhet av din personupplysningar. SACKit kan i vissa fall också vara skyldig att offentliggöra personupplysningar enligt lagen eller efter beslut av myndigheter. SACKit raderar din personupplysningar när SACKit inte längre enligt lagen behöver spara imupplysningen eller när det inte längre är något syfte med behandlingen.

10. Cookies

SACKit använder cookies till SACKits digitala bedrifter. Ytterligare upplysningar om vår cookiepolitik hittar du här: Cookiepolitik

11. Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål  till SACKits behandling av personupplysningar kan du hänvände dig skriftligt till: SACKit ApS Lyngvej 1 9000 Aalborg Att.: Adm. Direktör Peter Rasmussen Om detta inte leder till en förtydligande, kan ett eventuellt klagomål riktas till Datainspektionen. Den nuvarande kontaktadressen finns på www.datatilsynet.dk . Eventuella ändringar av persondata politiken meddelas vid offentliggörande av nya villkor på SACKits hemsida. Du kan se datumet för den senaste revisionen av data politiken nedan. Maj, 2018.